Titleการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม : การตีพิมพ์บทความวิชาการ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สวทช., 2546
Descript 122 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม

สวทช -- ผลงานวิจัย สวทช -- ทุนวิจัย สวทช -- ทุนอุดหนุนการวิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Engineering Library : StackT65 ก520 2546CHECK SHELVES
Veterinary Science LibrarySF81 .ก27ส 2546CHECK SHELVES