Authorสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Titleแนวทางการจัดทำกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 92 หน้า ; 21 ซม.

CONTENT

สถิติความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- หลักการกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ -- บทสรุปและทิศทางสำหรับประเทศไทย -- ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... (ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2546)


SUBJECT

  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 072 ส691น 2547 LIB USE ONLY