Authorจุมพล หนิมพานิช
Titleบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ : รายงานการวิจัย / จุมพล หนิมพานิช, หัวหน้าโครงการ, บุญศรี พรหมมาพันธุ์, นักวิจัย
Imprint 2548
Descript 202 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

องค์การบริหารส่วนตำบล -- ไทย (ภาคเหนือ) ธุรกิจชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)338.642 จ638พCHECK SHELVES