Authorวิโรจน์ ชัยพรโภคิน
Titleผลของความเครียดจากเกลือในกระบวนการฟอสเฟตเมตาบอลิซึมต่อการทำงานของเอนไซม์แอลคาไลน์ ฟอสฟาเทสในไซยาโนแบคทีเรียทนเค็ม / วิโรจน์ ชัยพรโภคิน
Imprint 2548
Descript 23 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

LOCATIONCALL#STATUS
Science Library : ProjectPJ.2548 / 3224CHECK SHELVES