Authorวิสุทธิ์ ใบไม้
Titleความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและสังคมไทย / วิสุทธิ์ ใบไม้
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ฉ, 224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง -- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต -- ความหลากหลายทางชีวภาพ -- วิวัฒนาการมนุษย์ -- มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม -- การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ -- วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น -- ความมั่นคงทางชีวภาพ


ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งมีชีวิต มนุษย์ -- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยามนุษย์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)578.7 ว794คCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)578.7 ว794คCHECK SHELVES
Science Library578.7 ว38ค 2548CHECK SHELVES