Titleหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 248 หน้า ; 21 ซม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)371.2 ห321 2547CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.2 ห321 2547CHECK SHELVES