Titleการประเมินประสิทธิภาพการมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับพื้นที่ : ศึกษาเฉพาะกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / คณะผุ้วิจัย สุรสิทธิ์ วชิรขจร ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 283 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

การกระจายอำนาจปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ รการพลเรือน -- การบริหารงานบุคคล -- ไทย (ภาคใต้) ข้าราชการ -- ไทย (ภาคใต้) การบริหารงานบุคคล -- ไทย (ภาคใต้) การบริหารรัฐกิจ -- ไทย (ภาคใต้) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library352.6 ก491CHECK SHELVES
Political Science Library352.6 ก491CHECK SHELVES