Titleการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา [จุลสาร] / ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2542
Imprint กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542
Descript 34 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

แนวคิดพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา-- การประกันคุณภาพภายใน-- การประกันคุณภาพภายนอก-- แผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพ


การประกันคุณภาพอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ

LOCATIONCALL#STATUS
Education Libraryจุลสาร 000931LIB USE ONLY