Titleข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดชัยนาท
Imprint กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : บริษัทโชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์, 2546
Descript 47 แผ่น : แผนที่ ; 42 ซม

CONTENT

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งพร้อมทั้งขอบเขตการปกครอง และขอบเขตพื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม -- ข้อมูลลักษณะภูมิอากาศ -- ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ -- ข้อมูลทรัพยากรน้ำ -- ข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและโครงสร้างทางธรณีวิทยา -- ข้อมูลทรัพยากรดิน -- ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ -- การใช้ประโยชน์ที่ดิน -- ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แหล่งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และศิลปกรรม -- ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ไทย -- ชัยนาท ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- ชัยนาท ชัยนาท -- แผนที่ ชัยนาท -- ภูมิศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)912.593 ค961 ชนLIB USE ONLY