Titleโครงการการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี : รายงานฉบับสรุป
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; สงขลา : ฝ่ายข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติฯ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
Descript ข-จ, 70 หน้า : แผนที่ ; 42 ซม

CONTENT

ตำแหน่งที่ตั้งพร้อมทั้งขอบเขตการปกครอง และขอบเขตพื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม -- ลักษณะภูมิอากาศ -- ลักษณะภูมิประเทศและทิศทาง -- ทรัพยากรน้ำ -- ลักษณะทางธรณีวิทยาและการทำเหมืองแร่ -- ทรัพยากรดิน -- ทรัพยากรป่าไม้ -- การใช้ที่ดิน -- แหล่งท่องเที่ยว -- โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค -- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ไทย -- สุราษฎร์ธานี ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี -- แผนที่ สุราษฎร์ธานี -- ภูมิศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)912.593 ค961 สฎLIB USE ONLY