Titleโครงการศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี, 2546
Descript ก-ง, 83 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 42 ซม

CONTENT

ที่ตั้งของจังหวัดอุทัยธานี -- ตำแหน่งที่ตั้ง ขอบเขตการปกครองและพื้นที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม -- ลักษณะภูมิอากาศ -- ลักษณะภูมิประเทศและทิศทาง -- ทรัพยากรน้ำ -- ลักษณะทางธรณีวิทยาและการทำเหมืองแร่ -- ทรัพยากรดิน -- ทรัพยากรป่าไม้ -- การใช้ที่ดิน -- แหล่งท่องเที่ยว แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม -- โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค -- รายการข้อมูลจังหวัดอุทัยธานี


ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- ไทย -- อุทัยธานี ทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย -- อุทัยธานี อุทัยธานี -- แผนที่ อุทัยธานี -- ภูมิศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Reference Collection at Stack (Contact Staff)912.593 ค961 อนLIB USE ONLY