Titleทางออกการบริหารงานบุคคลของ อบต.
Imprintกรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 150 หน้า ; 30 ซม

CONTENT

แนวคิดการบริหารงานบุคคล -- การบริหารงานบุคคลของอบต.ในปัจจุบัน และสภาพปัญหา -- แนวทางแก้ไขสำหรับการบริหารงานบุคคล อบต.