Authorวาสนา ภิญโญชนม์
Titleการปรับปรุงคุณภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดเซลล์เพาะเลี้ยงสเตรน WPE/Th / วาสนา ภิญโญชนม์. และ, การพัฒนาวิธีผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรม / กัญญา สุวินทรากร
Imprintกรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548
Descript x, 120 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.

CONTENT

การทดสอบอาหารที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงเชื้อไวรัสวัคซีนสเตรน WPE/Th ; การเตรียมวัคซีนชนิดแห้ง ; การทดสอบความปลอดภัยและความคุ้มโรคของวัคซีน (2 ชุด) ; การทดสอบวัคซีนในระดับฟาร์ม -- การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสวัคซีนในเซลล์เพาะเลี้ยงและการ harvest ไวรัสวัคซีน ; การทดสอบ vaccine stock ; การทดสอบหาปริมาณของไวรัส (virus content test) ; การผลิตวัคซีนชนิดทำแห้ง ; การทดสอบคุณภาพวัคซีนสำเร็จรูปทางห้องปฏิบัติการ -- การทดสอบคุณภาพวัคซีนในสุกรทดลอง


SUBJECT

  1. อหิวาต์สุกร
  2. วัคซีนสัตว์

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)636.0896 ว491ก 2548CHECK SHELVES