Authorการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ไทยกับเอเชีย : สายใยอดีตถึงปัจจุบัน สานสัมพันธ์สู่อนาคต (2549 : กรุงเทพฯ)
Titleไทยกับเอเชีย : สายใยอดีตถึงปัจจุบัน สานสัมพันธ์สู่อนาคต : เอกสารประกอบการสัมมนา วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ณ ห้อง 503 ชั้น 5 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จัดโดย ศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย ภาควิชาประวัติศาสตร์ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprintกรุงเทพฯ : ศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย ภาควิชาประวัติศาสตร์ ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Descript rda

CONTENT

การค้าและการขนส่งในย่านสำเพ็ง: จากท่าเรือสำเภาสู่ท่าเรือกลไฟ / สุภางค์ จันทวานิช -- จากผืนน้ำสู่แผ่นดิน จากตรอกเล็กสู่ถนนใหญ่: คลอง ถนน ซอย สะพานและการคมนาคมในสำเพ็ง / Edward VanRoy, วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ -- สำเพ็ง: มุมมองด้านการเมืองการปกครอง (พ.ศ.2325-2475) / ปิยนาถ บุนนาค: แบบแผนการปกครองชุมชนชาวจีนในสำเพ็ง ; อำเภอจีนในกรมท่าซ้าย ; อั้งยี่ ; การเก็บเงินค่าราชการ -- สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีน / ดนัย คำคุณ: บรรณนิทัศน์เกี่ยวกับเอกสารการศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีน -- เส้นทางรถไฟสายใต้สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา: ภาพสะท้อนชีวิตราษฎรไทย / พวงทิพย์ เกียรติสหกุล: การเข้ามาควบคุมทางรถไฟสายใต้ของกองทัพญี่ปุ่น ; เงินดอลลาร์ของทหารญี่ปุ่น ; เครื่องอุปโภคบริโภคราคาสูง ; การขาดแคลนข้าวสาร ; "ผู้หญิงปลอบขวัญ" -- พระไตรปิฎก บันทึกชีวิตอินเดียสู่วิถีชีวิตไทย / บรรจบ บรรณรุจิ: ชีวิตนักศึกษา ; การเคารพบูชา-เครพการศึกษา ; การออกบวช ; การบูชาพระเจดีย์ ; การห่มผ้าเฉวียงบ่า ; มารยาทในการกินอาหาร ; สังคายนา-เทศน์แจง -- ถิ่นฐานและการค้าของชาวอินเดียในไทย พ.ศ. 2400-2490 / อินทิรา ซาฮีร์: การตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพฯ ; แขกแพ-มุสลิมอินเดีย ; ถนนตึกขาว-ตึกแดง ; ชาวสิกข์ ; การประกอบอาชีพ -- แขกเจ้าเซ็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารแห่งบรมราฃจักรีวงศ์ / จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์:มุสลิมนิกายชีอะฮ์ ; มะหะหร่ำ ; แขกมะหง่น ; บ้านแขกใหญ่ ; การวางรากฐานชุมชนแขกเจ้าเซ็นในรัชกาลที่ 1 ; กรมท่าขวา ; สมัยอันรุ่งเรืองของแขกเจ้าเซ็นในรัชกาลที่2 และรัชกาลที่3 ; หลังยุคสมบูรณาญาสิทธิราช -- การบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินในเวียดนามช่วงทศวรรษที่ 1950 / มนธิรา ราโท: บันทึกเรื่องราวในงานวรรณกรรมเรื่อง ฝันร้าย (Ac Mong) ของ Ngo Ngoc Boi ; สวรรค์บอด (Nhung Thien Duong Mu) ของ Duong Thu Huong ; เขาวงกต (Me Lo) ของ Do Chu ; เฒ่าโข (Lao Kho) ของ Ta Duy Anh


การค้า ชาวจีน -- ไทย ชาวอินเดีย -- ไทย มุสลิม -- ไทย การปฏิรูปที่ดิน -- เวียดนาม สำเพ็ง (กรุงเทพฯ) ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน -- บรรณนิทัศน์ ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เอเชีย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)327.59305 ก525ท 2549CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 9 012626LIB USE ONLY
Arts Library : StackDS575.5 ท296ทCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 70511CHECK SHELVES
Asia Study Institute LibraryDS575.5 ก525ท 2549CHECK SHELVES
CU Memorial Hall Libraryอ 9 2549STAFF ONLY
CU Memorial Hall Libraryอ 9 2549STAFF ONLY
CU Memorial Hall Libraryอ 9 2549STAFF ONLY
Arts LibraryDS575.5 ท296ทCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS575.5 ท296ทCHECK SHELVES