Authorกัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม
Titleผลของการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบองค์รวมต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย / กัญญาพิชญ์ จันทร์นิยม = Effects of using holistic nursing program on depression and self-care behaviors of suicide attempters / Kanyapid Janniyom
Imprint 2548
Connect tohttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/67711
Descript ก-ฌ, 197 แผ่น

การพยาบาลแบบพหุลักษณ์ -- ไทย การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ไทย ความซึมเศร้า -- ไทย การฆ่าตัวตาย -- ไทย พฤติกรรมฆ่าตัวตาย -- ไทย