Authorโสภิดา วีรกุลเทวัญ
Titleเชียงของ : ชาติพันธุ์และการค้าที่ชายแดน : รายงานการวิจัย / โสภิดา วีรกุลเทวัญ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548
Descript 143 แผ่น ; 29 ซม

CONTENT

กระบวนการกลายเป็นเมืองชายแดนเชียงของ -- ชาติพันธุ์ : ความสัมพันธ์ภายในและข้ามกลุ่ม -- พรมแดนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ชายแดน -- วิถีการค้าที่เชียงของ -- ผู้หญิงกับความต่อเนื่องบนพื้นที่ทางการค้า


ชาติพันธุ์วิทยา -- ไทย -- เชียงของ (เชียงราย) กลุ่มชาติพันธุ์ -- การค้า เชียงของ (เชียงราย) -- การค้า เชียงของ (เชียงราย) -- ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)305.8 ส985ชCHECK SHELVES