Authorเสฐียรพงษ์ วรรณปก
Titleไปสืบพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกา / เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
Imprint กรุงเทพฯ : น้ำฝนไอเดีย, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ถวายพระพุทธรูป -- ธงฉัพพรรณรังสี -- คุณานันทะ พระผู้ชูธงชัยแห่งพระอรหันต์ -- เฮนรี ออลคอตต์ ผู้ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และสร้างธงฉัพพรรณรังสี -- ตำนานชื่อตัมพปัณณิทวีป -- ตั้งนามพระพุทธรูป -- โอมของพุทธกับฮินดู -- กรุงลงกา -- วันโปสัน -- มหินตะเล หรือมหินทดล -- นักปราชญ์ชาวศรีลังกา -- นิกายสยามวงศ์สู่ลังกา -- การเรียนพุทธศาสนาในศรีลังกา -- อนาคาริกะธรรมปาละ ผู้ก่อตั้งมหาโพธิสมาคม -- ริส เดวิดส์ ผู้ก่อตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ -- พระพุทธโฆส พระอรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ -- ครบรอบ 130 ปีแห่งการโต้วาทะทางศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ -- วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก -- พระบรมสารีริกธาตุ -- พระพุทธศาสนาในศรีลังกา


SUBJECT

  1. พุทธศาสนา
  2. พุทธศาสนา -- ศรีลังกา

LOCATIONCALL#STATUS
Dharma Centre Libraryพ.77-16LIB USE ONLY
Arts LibraryBQ4570 ส253ปCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.3095493 ส893ปCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)294.3095493 ส893ปCHECK SHELVES