Authorกมลชัย รัตนสกาววงศ์
Titleแนวทางในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์และการปรับปรุงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง : รายงานการวิจัย / กมลชัย รัตนสกาววงศ์ และ วรพจน์ วิศรุตพิชญ์
Imprint [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2540?]
Descript 185 หน้า ; 30 ซม.

CONTENT

ความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญของการดักรับการติดต่อสื่อสารถึงกันทางโทรคมนาคม -- ความหมาย รูปแบบ เครื่องมือและวิธีการในการดักฟังทางโทรศัพท์ -- กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์ การนำสืบและการรับฟังพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการดักฟังทางโทรศัพท์ในกระบวนการทางศาล -- กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดักฟังทางโทรศัพท์ -- แนวทางในการพัฒนาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังทางโทรศัพท์ -- สรุปผลการวิจัย -- ร่างพระราชบัญญัติการตรวจตราการสื่อสารถึงกันทางโทรคมนาคม พ.ศ. ...


พยานหลักฐาน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การดักฟังทางโทรศัพท์ -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 680 ก136นLIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 680 ก136นCHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 680 ก136นCHECK SHELVES