Authorการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย (2549 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : การสัมมนาทางวิชาการ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549 เวลา 8.30-16.30 น ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์อนุสรณ์ 1-1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร / จัดโดย สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 3, 124 หน้า ; 29 ซม

CONTENT

พระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ / สุมน อมรวิวัฒน์ -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นอุบาสกรัตนะ / เสฐียรพงษ์ วรรณปก -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจิตวิญญาณของชาวไทย / สิวลี ศิริไล -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระปรีชาญาณด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / ไพฑูรย์ พงศะบุตร -- การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / วรวุฒิ หิรัญรักษ์ -- พระธรรมิกมหาราชกับความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย / อดิศักดิ์ ทองบุญ -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชกรณียกิจด้านการศาสนา / บรรจบ บรรณรุจิ -- คนดี ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / ภัทรพร สิริกาญจน -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกับความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : มุมมองทางจิตวิทยาสังคม / นพมาศ อุ้งพระ -- ความหมายตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี


ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2470-2559

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)92 ภ671กสCHECK SHELVES
CU Memorial Hall Library923.1593 ภ246กพSTAFF ONLY