Authorสุวิมล กุลาเลิศ
Titleคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี / สุวิมล กุลาเลิศ และทีมงาน
Imprint กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่1
Descript xvi, 364 หน้า ; 21ซม

การจัดการองค์การ ผู้ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library657.45 ส882คCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)657.45 ส882คCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)657.45 ส882คCHECK SHELVES
Pharmaceutical Sciences LibrarySet 127CHECK SHELVES
Pharmaceutical Sciences LibrarySet 128CHECK SHELVES