Authorสุพิศ ปราณีตพลกรัง
Titleกฎหมายอาญาว่าด้วยฎีกาที่น่าสนใจเล่ม 2 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง
Imprint กรุงเทพฯ : นิติธนสาส์น, [25--]
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 122 หน้า ; 26 ซม.

CONTENT

ผู้ควบคุมทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้น (มาตรา 204) -- ซ่องโจร (มาตรา 200) -- วางเพลิงเผาทรัพย์ (มาตรา 217-218) -- ปลอมดวงตรา รอยตรา (มาตรา 251) -- ปลอมเอกสาร -- ใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น -- ข่มขืนกระทำชำเรา -- ดำรงชีพจากรายได้ของหญิงค้าประเวณี (มาตรา 286) -- ความผิดต่อชีวิต -- ฆ่าผู้อื่นประกอบด้วยเหตุฉกรรจ์ -- ความผิดต่อร่างกาย -- ความผิดต่อเสรีภาพ หมิ่นประมาท -- ลักทรัพย์ (มาตรา 334) และกรณีต้องระวางโทษหนักขึ้น (มาตรา 332 ทวิ) -- กรรโชกทรัพย์ (มาตรา 337) -- รีดเอาทรัพย์ (มาตรา 338) -- ชิงทรัพย์ (มาตรา 339) -- ปล้นทรัพย์ -- ฉ้อโกง (มาตรา 341) -- ฉ้อโกง (มาตรา 343-245) -- โกงเจ้าหนี้ (มาตรา 349-350) -- ยักยอก -- รับของโจร (มาตรา 357) ทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358-360) -- บุกรุก -- ลหุโทษ


กฎหมายอาญา ฎีกา