Authorชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
TitleQ ที่คุณควรมี / ผู้เขียน: ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Imprint กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 168 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

AQ (Adversity quotient) : ความฉลาดในการฝ่าวิกฤติ -- BQ (Business intelligence) : ความฉลาดทางธุรกิจ ; PMI เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ; การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ; เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านสำหรับผู้บริหาร -- CQ (Cultural intelligence) : วัฒนธรรมองค์การ ; ความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร -- EQ (Emotional intelligence) : การตระหนักในตนเอง ; การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับผู้บริหาร ; การพัฒนาทักษะเรื่องความเข้าอกเข้าใจในที่ทำงานสำหรับผู้บริหาร -- LQ (Leadership intelligence) : ภาวะผู้นำ ; ความฉลาดทางภาวะผู้นำ -- MQ (Moral quotient) : ชีวิติที่ไม่ง่าย ; ด้านมืดของผู้นำที่แตะต้องไม่ได้ -- PQ (Political intelligence) : ความฉลาดทางการเมือง ; การบริหารความขัดแย้งแบบ 360 องศา สำหรับผู้บริหาร -- SQ (Spiritual intelligence) : ความฉลาดทางด้านจิตใจและความรู้สึกภายใน


ปัญญา ระดับสติปัญญา นักบริหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library153 ช447คCHECK SHELVES
Education Library153 ช447คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.9 ช447คCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.9 ช447คCHECK SHELVES
Central Library @ Chamchuri 10BF431 ช6 2548CHECK SHELVES