Authorชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Titleการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ / ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
Imprint กรุงเทพฯ : มีวงษ์ มีเดีย, 2548
Descript 131 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

ภาวะผู้นำ : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ; ผู้นำแห่งศีลธรรม ; ผู้นำระดับ 4.5 ; ผู้นำแบบผู้รับใช้ ; ความต้องการ 3 ประการที่ผู้นำควรระวัง ; EI กับภาวะผู้นำ ; คุณลักษณะที่พึงปรารถนา 10 ประการสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ ; คุณลักษณะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 -- หลักการจัดการ : การจัดการด้วยความเข้าอกเข้าใจ ; ข้อคิดการบริหารจัดการจากกายกรรมกวางเจา ; ข้อคิดจากการชม หุ่นคน ; ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงกับการประหยัดพลังงาน ; 5Cs สำหรับนักการตลาดในยุคน้ำมันแพง ; การพัฒนาการฟังที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร -- การบริหารความขัดแย้ง : ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้ง ; เทคนิคการบริหารความขัดแย้งสำหรับผู้บริหาร ; วิธีการรับมือความขัดแย้ง ; Enough หลักสำคัญในการเจรจาต่อรอง -- การตัดสินใจ : Six thinking hats กับการตัดสินใจ ; 8 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ ; รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริหาร ; PMI เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ ; SWOT analysis สำหรับคนทำงาน -- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : ข้อคิดการพัฒนาคนในองค์กรจากดินสอสี ; พันธะสัญญาองค์กร ; 10 คำถามยอดนิยมในการสอบสัมภาษณ์งาน ; ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมในที่ทำงานกับความเครียด ; ข้อดีข้อเสียของการมีความสัมพันธ์แบบคนรักและการนัดพบกับคนในที่ทำงาน ; อินเทอร์เน็ตในที่ทำงาน ; ธุรกิจหาคู่บนอินเทอร์เน็ต


การบริหาร การจัดการ ผู้บริหาร ภาวะผู้นำ

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library658.4 ช447กCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658 ช447กCHECK SHELVES
Education Library658.4 ช447กCHECK SHELVES