Titleการส่งผู้ร้ายข้ามแดน : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
Imprint กรุงเทพฯ : ศาลอุทธรณ์, 2548
Descript 359 หน้า ; 29 ซม

CONTENT

ปรัชญาและแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน :ศาลอุทธรณ์และบทบาทของกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาคมระหว่างประเทศ ; ศาลอุทธรณ์และพัฒนาการของการยอมรับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน -- คำพิพากษาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน : ตัวอย่างคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ -- ความเป็นมาของการแก้ไขเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ... ที่แก้ไขเพิ่มเติม -- แนวปฏิบัติบางประการของตำรวจ ทนายความ อัยการและศาล ในคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน -- กฎหมายและสนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน : พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ; สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ (สหราชอาณาจักรอังกฤษ ; เบลเยี่ยม ; อินโดนีเซีย ; ฟิลิปปินส์ ; สหรัฐอเมริกา ; จีน ; เกาหลี ; ลาว ; บังกลาเทศ ; กัมพูชา)


การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)345.052 ก522CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)345.052 ก522CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 808 ก522 2548LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 808 ก522 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 808 ก522 2548CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 808 ก522 2548DUE 30-06-21