Authorวันชัย ประเสริฐศรี
Titleการบัญชีเพื่อการจัดการ / วันชัย ประเสริฐศรี
Imprint ปทุมธานี : ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

ความสำคัญของการบัญชีเพื่อการจัดการ -- การใช้ประโยชน์ของงบการเงิน -- การวิเคราะห์งบการเงิน -- งบกระแสเงินสด -- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน -- การบัญชีต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร -- การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณและกำไร -- การจัดทำงบประมาณ -- การใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ -- การวิเคราะห์การลงทุน


การบัญชีบริหาร งบการเงิน การบัญชีต้นทุน งบประมาณ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.1511 ว426กCHECK SHELVES