Titleวัฒนธรรมกับสันติภาพ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2548
Descript 93 หน้า ; 13 หน้า

พระราชดำรัส วัฒนธรรมกับสังคม

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Libraryจุลสาร 00415CATALOGING