Titleสังคมไทยกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548
Descript 27 หน้า ; 21 ซม

วัฒนธรรมกับสังคมไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Libraryจุลสาร 00419CATALOGING