Titleก่อการร้ายศึกษา = Terrorism Study / สุรชาติ บำรุงสุข ; บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
Descript 40 หน้า , 21 ซม

การก่อการร้าย

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library : Chula Collectionร 31 1082LIB USE ONLY
Political Science Libraryจุลสาร 00418CATALOGING
Political Science Libraryจุลสาร 00418CATALOGING
Political Science Libraryจุลสาร 00418CATALOGING
Political Science Libraryจุลสาร 00418CATALOGING
Political Science Libraryจุลสาร 00418CATALOGING
Political Science Libraryจุลสาร 00418CATALOGING