Titleเทคนิควิธีการวิเคราะห์นโยบาย / ทศพร ศิริสัมพันธ์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 6
Descript 336 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

กรอบการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ--เทคนิควิธีการสำหรับการบ่งชี้ประเด็นปัญหานโยบาย--การระดมสมอง--การเลือกเทคนิคในการพยากรณ์--การพยากรณ์เชิงปริมาณ--การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย--เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ edfr--การวิเคราะห์นโยบายโดยแบบจำลอง--เทคนิควิธีสำหรับการกำหนดนโยบาย--ลักษณะปัญหาแบบต่าง ๆ ของเทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นตรง--การตัดสินใจโดยใช้โปรแกรมไดนามิค--การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง--การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการและการเลือกโครงการไปปฏิบัติ--เทคนิคและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์--เทคนิควิธีสำหรับการนำนโยบายไปปฏิบัติ--เทคนิคการบริหารโครงการ pert & cpm--การบริหารตามวัตถุประสงค์--การตรวจสอบและการบริหารคุณภาพ--วงสร้างคุณภาพ--เทคนิควิธีสำหรับการประเมินผลนโยบาย--เทคนิควิธีสำหรับการต่อเนื่อง การทดแทน การสิ้นสุดนโยบาย


การวิเคราะห์นโยบาย นโยบายสาธารณะ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10HF97 ท5 2546CHECK SHELVES