Titleโครงการรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อจัดทำคู่มือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ : รายงานการวิจัย / [วิริณธิ์ กิตติพิชัย ... [และคนอื่นๆ]]
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2549
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript ก-ณ, 296 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

ความซื่อสัตย์ ค่านิยม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้าราชการ -- ไทย ข้าราชการ -- จรรยาบรรณ จิตสำนึก

LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library351.1 ค961CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)352.63 ค961CHECK SHELVES