Authorเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
Titleหลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
Imprint สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript ก-ณ, 301 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม

CONTENT

การวิจัยทางการพยาบาลกับสถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว -- การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวทางการพยาบาลด้วยสถิติ การวิเคราะห์การจำแนกพหุ -- การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวทางการพยาบาลด้วยสถิติ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบปกติ -- การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวทางการพยาบาลด้วยสถิติ การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติค -- การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวทางการพยาบาลด้วยสถิติ การวิเคราะห์จำแนกประเภท -- การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวทางการพยาบาลด้วยสถิติ การวิเคราะห์องค์ประกอบ -- การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวทางการพยาบาลด้วยสถิติ การวิเคราะห์เส้นทาง


การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ สถิติวิเคราะห์ การพยาบาล -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library @ Chamchuri 10LB2369.7 พ79 2548CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)519.535 พ874หCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)519.535 พ874หCHECK SHELVES