Authorสุรัตน์ ตรีสุกล
Titleหลักนิเทศศาสตร์ / สุรัตน์ ตรีสุกล
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่
Descript 344 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ความหมาย ลักษณะสำคัญ วัตถุประสงค์และประเภทของการสื่อสาร -- แบบจำลองกระบวนการสื่อสาร -- องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร -- วัจนภาษา -- อวัจนภาษา -- การสื่อสารภายในบุคคล -- การสื่อสารระหว่างบุคคล -- การสื่อสารมวลชน -- จริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสาร


นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร สื่อมวลชน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)302.2 ส857หCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)302.2 ส857หCHECK SHELVES