Authorณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
Titleการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 2702303 / โดย ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
Imprint กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
Descript 198, 4 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา -- แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน -- การประเมินผลการเรียนรู้ -- เครื่องมือวัดและประเมินทางการศึกษา -- การสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ -- การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบรายข้อ -- การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งฉบับ -- คลังข้อสอบ -- การประเมินจิตพิสัย -- การประเมินทักษะพิสัย -- การตัดสินผลการเรียนรู้ -- การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก


การวัดผลทางการศึกษา การประเมินผลทางการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library371.26 ณ312กปCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.26 ณ311กCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionค 15 012642LIB USE ONLY
Education Library371.26 ณ312กปCHECK SHELVES
Education Library371.26 ณ312กปCHECK SHELVES