Authorสุรินทร์ นิยมางกูร
Titleสถิติวิจัย / สุรินทร์ นิยมางกูร
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript vii, 467 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ -- การวัดแนวโน้มส่วนกลาง -- การวัดการกระจาย -- ความน่าจะเป็น -- การแจกแจงความน่าจะเป็น -- การสุ่มตัวอย่าง -- การประมาณค่า -- การทดสอบสมมติฐานสำหรับประชากรเดียว -- การทดสอบสมมติฐานสำหรับสองประชากร -- การทดสอบสมมติฐานสำหรับหลายประชากร -- การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย -- ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร -- การทดสอบที่ไม่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ -- ตารางสถิติ


สถิติ สถิติวิเคราะห์ การทดสอบสมมติฐาน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)519.56 ส861สDUE 31-08-21
Central Library (4th Floor)519.56 ส861สCHECK SHELVES