Authorนงลักษณ์ วิรัชชัย
Titleสัจจะอธิษฐาน : ปณิธานทำความดีร่วมกัน : รายงานการวิจัยสังเคราะห์สัจจะอธิษฐานวันวิสาขบูชา / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ดิเรก สุขสุนัย, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
Imprint กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript (16), 149 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

สัจจะอธิษฐาน ความดี พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library : Research Collection294.3444 น127สCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection294.3444 น127สCHECK SHELVES
Education Library : Research Collection294.3444 น127สCHECK SHELVES