Titleการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ / เรียบเรียง, นพดล ธิยะใจ ... [และคนอื่นๆ]
Imprintกรุงเทพฯ : กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2547
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 70 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.

CONTENT

แหล่งธรรมชาติ -- การอนุรักษ์ธรรมชาติในระยะที่ผ่านมา -- สภาพปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาของการจัดการสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ -- มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ -- กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง -- บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม


การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)333.9516 ก528 2547CHECK SHELVES