Authorบุญหงษ์ จงคิด
Titleหลักและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช / บุญหงษ์ จงคิด
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 186 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

CONTENT

สาเหตุ จุดมุ่งหมายและขอบเขตในการปรับปรุงพันธุ์พืช -- ระบบการสืบพันธุ์ของพืช -- การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพและปฏิกิริยาของจีน -- อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกทางลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ -- การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง -- การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม -- การผลิตพันธุ์ลูกผสมในพืช -- การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรค แมลงและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม -- การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม -- การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม -- หลักการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช -- ประเภทของเมล็ดพันธุ์และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542


การปรับปรุงพันธุ์พืช

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)631.52 บ599หCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)631.52 บ599หCHECK SHELVES