Titleสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ : มิติแห่งมนุษย์ / รวบรวมโดย จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม
Descript 6, 158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

สิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น -- พลังปรัชญา พลังแห่งมนุษย์ -- กระแสธารแห่งวรรณคดีตะวันตก -- วรรณคดีตะวันตกสะท้อนชีวิตและสังคม -- พุทธศาสนา -- จริยศาสตร์แบบเซน : ทางเลือกเพื่อมนุษยชาติ -- ความเป็นมนุษยนิยมของลัทธิเอกซิสเตนเชียลิสม์ -- วิกฤติมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์ -- สูศตวรรษที่ 21


มนุษยนิยม มนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)301 ส462 2548CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)301 ส462 2548CHECK SHELVES
Political Science Library301 ส462 2548CHECK SHELVES