Titleการให้เงินอุดหนุนของรัฐเพื่อการอุดมศึกษา : การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการให้เงินอุดหนุนใน 10 ประเทศ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 259 หน้า ; 21 ซม

การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- การเงิน งบประมาณการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)378.106 ก528CHECK SHELVES