Authorการสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง สู่สังคมสมานฉันท์ (2548 : ชลบุรี)
Titleสู่สังคมสมานฉันท์ : การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 26-27 พฤศจิกายน 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี / ร่วมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ... [และอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2548
Descript 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ ; 30 ซม

CONTENT

Maintaining peace in a neighborhood torn by separatism : tha case of Satun province in Southern Thailand / Thomas I. Parks -- ลาวในทัศนะของไทย / ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ -- เจ๊กและแขกกับสังคมไทย : พินิจปัญหาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจากประสบการณ์คนไทยเชื้อสายจีน / เกษียร เตชะพีระ -- ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎี ประสบการณ์และแนวทางสมานฉันท์ / สมชัย จิตสุชน -- บทบาทของชุมชนในการสร้างความสมานฉันท์ ภายใต้ความเหลื่อมล้ำและบริบทที่เปลี่ยนไปในสังคม / กิติศักดิ์ สินธุวนิช -- สร้างความสมานฉันท์บนความขัดแย้งที่ซ่อนเร้น : กรณีศึกษาโครงการบ้านมั่นคงและผู้ประสบภัยสึนามิ / สมสุข บุญญะบัญชา, พรรณทิพย์ เพชรมาก -- ความขัดแย้งในการบริหารจัดการที่ดิน / โสภณ ชมชาญ -- การเมืองเรื่องป่าชุมชนบนเส้นทางสมานฉันท์ / เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ -- กลไกภาครัฐในการลดความขัดแย้ง : กรณีปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ / ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์, พิพัฒน์ กัญจนพฤกษ์ -- ความขัดแย้งในการจัดการน้ำภาคตะวันออก : กรณีศึกษาจังหวัดระยอง -- ความขัดแย้งเรื่องน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาฝายหัวนา จ.ศีสะเกษ -- ความขัดแย้งการจัดการน้ำภาคเหนือ : สู่สังคมสมานฉันท์ / มนตรี จันทวงศ์ -- กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน : บทเรียนจากลุ่มน้ำแม่ตาช้าง / ชัยพันธุ์ ประภาสะวัต -- ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : กรณีศึกษาจังหวัดครัง -- รายงานสถานการณ์และการแก้ไขน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ปี 2548 / สมนึก ชัชวาลย์ -- แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยในสังคมสมานฉันท์ / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- สิทธิแรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์พัฒนา / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ -- การปฏิรูปการแรงงานสัมพันธ์ไทย : การจัดการระบบทวิภาคี ไตรภาคีและพหุภาคี ณ ระดับชาติ ระดับกลางและระดับสถานประกอบการ / โชคชัย สุทธาเวศ -- สมานฉันท์แรงงาน : บทบาทและสถานภาพของแรงงานสตรีไทย / พิมลพรรณ อิศรภักดี -- การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์กับกลุ่มชนตามแนวชายแดนและแรงงานต่างด้าว / ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, สุปราณี เชยชม -- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาของประเทศ สาเหตุและมาตรการลงโทษ -- วิเคราะห์ทัศนคติของคนไทยต่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม / พวงทอง ภวัครพันธุ์, สุรัตน์ โหราชัยกุล -- สังคมสมานฉันท์ในแบบเรียน / วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ -- ภาพตัวแทนและความสมดุลในรายการข่าวโทรทัศน์ กับบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย


ชาติพันธุ์วิทยา -- ไทย ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย แรงงาน -- ไทย ค่านิยมสังคม -- ไทย ไทย -- ภาวะสังคม society

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 70425CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.6 ส886CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.6 ส886CHECK SHELVES
Economics Library303.6 ส886 2548CHECK SHELVES
Education Library303.6 ส886 2548CHECK SHELVES
Political Science Library303.6 ส886CHECK SHELVES
Political Science Library303.6 ส886CHECK SHELVES
Political Science Library : Chula Collectionร 65 1101LIB USE ONLY
Political Science Library : Chula Collectionร 75 1100LIB USE ONLY