Authorณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
Titleคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / ดำเนินการโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เสนอต่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ทีมวิจัย, ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์ ... [และคนอื่นๆ]
Imprint กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 128 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

CONTENT

กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา -- การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม -- เครื่องมือการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม -- กระบวนการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน -- เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม


ประชาสังคม การเรียนแบบมีส่วนร่วม

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.14 ณ249 2548CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.14 ณ249 2548CHECK SHELVES