Titleคู่มือการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 30 ประเทศ
Imprint กรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, [2548?]
Descript x, 556 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

กฎหมายเครื่องหมายการค้า -- กฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ -- กฎหมายอนุสิทธิบัตร -- กฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ -- กฎหมายลิขสิทธิ์ -- กฎหมายความลับทางการค้า -- กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ -- กฎหมายแบบผังภูมิวงจรรวม -- กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช -- สำนักงานกฎหมายผู้ให้บริการ


การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ทรัพย์สินทางปัญญา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)346.048 ค965CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)346.048 ค965CHECK SHELVES