Titleการจัดองค์กรในการบริหารงานยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ / คณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม วุฒิสภา
Imprint กรุงเทพฯ : เค พี พรินติ้ง, 2541
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript-

CONTENT

เสนอแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรในการบริหารงานยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย /วิจิตร สุวิทย์ -- เสนอสาระสำคัญของแผนการจัดองค์กรในการบริหารงานยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของคณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม วุฒิสภา -- การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดองค์กร ในการบริหารงานยุติธรรม ของคณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม วุฒิสภา


การจัดส่วนราชการ กระทรวงยุติธรรม -- การจัดส่วนราชการ

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 910 ก446 2541LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 910 ก446 2541CHECK SHELVES
Law Library (3rd Floor)K/TH 910 ก446 2541CHECK SHELVES