Authorมหาชัย ศรีทองกลาง
Titleกลยุทธ์สู่เป้าหมายในการเรียนกฎหมาย เนติบัณฑิต / มหาชัย ศรีทองกลาง
Imprint กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript-

CONTENT

สูตรสำเร็จของผู้ล้มเหลว -- เรียนกฎหมายดีเลิศประเสริฐศรี -- ตั้งเป้าใหญ่ -- โยงใยเป้าหมาย -- ขจัดความท้อแท้ แน่วแน่สู้ -- กลยุทธ์สู่เป้าหมาย -- วิธีเขียนตอบให้สอบผ่าน -- ระเบียบสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาว่าด้วยการเป็นนักศึกษา การสอน การสอบไล่ วินัยและมรรยาท พ.ศ. 2507 -- มหาวิทยาลัยที่เปิดคณะ/หลักสูตร นิติศาสตร์ที่น่าสนใจ และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย/เนติบัณฑิตยสภา


กฎหมาย -- การศึกษาและการสอบ กฎหมาย -- คู่มือ กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 070 ม232ก 2546LIB USE ONLY
Law Library (3rd Floor)K/TH 070 ม232ก 2546CHECK SHELVES