Authorอรพินท์ อ่วมเพ็ง
Titleการบัญชีชั้นสูง 1 / อรพินท์ อ่วมเพ็ง
Imprint กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548
Descript 244 หน้า ; 26 ซม

CONTENT

การบัญชีร่วมค้า -- การฝากขาย -- การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ -- การบัญชีสำนักงานใหญ่ สาขาและตัวแทน -- การบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ


การบัญชี

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)657.046 อ335กCHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)657.046 อ335กCHECK SHELVES
Chula Business School Library657.046 อ335ก 2548CHECK SHELVES