Titleการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ / โดย ทิศนา แขมมณ๊
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 19 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

การเรียนรู้ -- วิจัย ผู้เรียน การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library371.3 ท512กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.3 ท512กCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)371.3 ท512กCHECK SHELVES
Education Library371.3 ท512กCHECK SHELVES
Education Library : EDU Chula Collection371.3 ท512กCHECK SHELVES