Titleการวางแผน การสอน และการประเมิน หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนวิชาพลศึกษา : สหราชอาณาจักร / แปลและเรียบเรียงโดย ไพศาล หรูพาณิชย์กิจ และ นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547
Descript 42 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

การสนองความต้องการของนักเรียนในการสอนวิชาพลศึกษา-- ความสำคัญของวิชาพลศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียน-- การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตารางการเรียนวิชาพลศึกษา-- การปรับปรุงหลักสูตรพลศึกษา


หลักสูตรพลศึกษา -- การประเมิน -- สหราชอาณาจักร

LOCATIONCALL#STATUS
Education Libraryจุลสาร 001201LIB USE ONLY