Authorวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
Titleฎีกาสำคัญท้ายตัวบท พร้อม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
Imprint กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547
Descript 568 หน้า ; 26 ซม.

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540

LOCATIONCALL#STATUS
Law Library (3rd Floor)K/TH 159.C ว763ฎ 2547LIB USE ONLY