Titleฝ่าวิกฤติการปฏิรูปการศึกษาสู่สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ / โดย ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
Descript 158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

สภาวะทางเศรษฐกิจ-- ปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ-- ยาเสพติดที่ระบาดอย่างไม่หยุดยั้ง-- สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก-- ศักยภาพของคนไทยในสายตาของต่างชาติ-- ภาพสะท้อนจากการแข่งขันระดับนานาชาติ-- สถานภาพการศึกษาไทย : ความสำเร็จและอุปสรรค-- การจัดสรรเงินที่เน้นหน่วยงานมากกว่าผลของโครงการ-- ภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานหลักด้านการศึกษา-- โอกาสทางการศึกษาของไทย--tการศึกษาในระบบโรงเรียน-- โอกาสของผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ-- การศึกษาเฉพาะทาง-- การศึกษานอกระบบโรงเรียน : การศึกษษเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย-- คุณภาพปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข-- การขาดแคลนครู-- เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจำเป็นแต่ไม่เพียงพอ-- อุดมศึกษากับความคาดหวังของสังคม-- ปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน-- ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยที่พึงประสงค์-- อนาคตของการปฏิรูปการศึกษา คืออนาคตของชาติ


การศึกษา -- ไทย การปฏิรูปการศึกษา

LOCATIONCALL#STATUS
Education Library379.593 ศ111รCHECK SHELVES
Education Library379.593 ศ111รCHECK SHELVES