Titleยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก : การอุดหนุนค่าใช้จ่าย / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
Descript 41 หน้า ; 21 ซม

CONTENT

สถานการณ์เด็กก่อนประถมศึกษาในปัจจุบัน-- สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานการพัฒนาเด็กก่อนประถมศึกษา ปี 2545-- กลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี-- กลุ่มครู ผู้ดูแลเด็ก-- กลุ่มพ่อแม่-- ข้อมูลเด็กก่อนประถมศึกษา ปี 2545-- ค่าใช้จ่ายต่อหัวของเด็กก่อนประถมศึกษา-- การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี-- ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาเด็กก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี-- ข้อเสนอการอุดหนุนค่าใช่จ่ายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กอายุ 3-5 ปี


การพัฒนาเด็ก เด็ก -- ค่าใช้จ่าย

LOCATIONCALL#STATUS
Education Libraryจุลสาร 001202LIB USE ONLY